[Portfolio] - [Author] - [Contact] - [Home]


© Pavel Maria Smejkal

FATESCAPES, 2009

  Pri svojej práci som dlhší čas intenzívne a opätovne prichádzal do styku
s množstvom fotografií z celého sveta. Významnú a neprehliadnuteľnú skupinu
tvorili slávne ikony fotografie, pretože práve tie najčastejšie figurovali ako primárne
vzory, na ktoré odkazovali, resp. ku ktorým sa vyjadrovali nasledujúce generácie
tvorcov pracujúcich štýlom apropriácií, citácií, parafráz, paródií, konceptuálnych
transverzií apod.

      V tejto práci naväzujem na svoje predchádzajúce série The Family of Man,
Open Your Eyes a STARS, v ktorých som pracoval s historickým materiálom
dokumentárneho charakteru a série Pornoorno a Web Site Story, v ktorých som
zasa pracoval s derealizáciou a zabstraktnením obrazu. V poslednej sérii Fatescapes
/Osudové priestory/, sa všetky tieto spomínané prístupy spájajú: zaujímam sa
o historické súvislosti dejín ľudstva, obsiahle fotograficky zaznamenávané
v priebehu posledny´ch troch storočí, zaujíma ma samotné médium fotografie,
jeho reprezentačná funkcia i jej limity a zaujíma ma tiež obraz ako taký.

Odstránením hlavného motívu z historického dokumentu, z fotografií, ktoré
sa stali naším kultúrnym dedičstvom, obrazovou bankou, pamäťou národov,
symbolom, propagandistickým nástrojom alebo príkladom určitého prístupu
k fotografii ako takej a vzorom pre vznik ďalších záberov, v dobe, keď už takmer
všetky tieto fotografie boli reinterpretované množstvom ďalších generácií tvorcov
z najrôznejších hľadísk - politických, umeleckých, sociálnych atď., s vedomím,
že mnohé z týchto dokumentov boli inscenované obrazy, alebo ich autenticita
je otázna, si kladiem otázky o ich zmyslu, úlohe a budúcnosti, zaujímam sa
o možnosti fotografie v čase, keď sa klasický analógový proces dostal /zrejme/
na koniec svojej cesty a pýtam sa čo ďalej v bode, keď náš svet čaká zmena.

back to Fatescapes >>>
English text

68 images, not finished wider version >>>